އެމްވީ އިޒްޔަން ސުރުހީ

އެމްވީ އިޒްޔަން ސުރުހީ މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ އަދި ކުރު ލިޔުން ކޮޅުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ހަދާފައިވާ ފޮންޓެކެވެ. ދިގު ލިޔުންތަކުގަ ބޭނުން ކުރަން ރީތި ނުވެދާނެއެވެ. އެކި ދުވަސްތަކުގެ ކާޑު ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު ދުވަހުގެ ނަން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމަށް މި ފޮންޓް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ފޮންޓްގައި ވެސް މައްސަލަ ހުރެދާނެއެވެ. ފާހަނގަވާ މައްސަލަތައް ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު އިންޝާﷲ ރަނގަޅު ކުރާނަމެވެ.

ފޮންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.