އެމްވީ ތިކި އަކުރު

ތިކި އަކުރު ފޮންޓަކީ ލިޔަން ދަސްކުރާ ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް މި ފޮންޓްގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ފޮންޓް ހެދުމުގެ ހިޔާލު އައީ ފޭސްބުކްއިން ދިމާވެ ރަހުމަތްތެރިކަން އުފެދިފައިވާ ބޭފުޅެއް މިފަދަ ފޮންޓެއްގެ ވާހަަކަ ދެއްކުމުންނެވެ.

ފޮންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.