އެމްވީ ގާ ޅޮހި

ފޮންޓްގެ ނަން: Mv Gaa Lhohi  އެމްވީ ގާ ޅޮހީ
ގާ ޅޮހި މިނަމަކީ ބަޔަކު، އެއް އިރެއްގައި ޅޮހި ދައްކޮށްލަން، މަލާމާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކިޔަމުންއައި ނަމެއް، ނަމަވެސް  އެނަމެއް އަޑު އިވުމުން މިހާރު އުފާވާވެރިކަން ލިބޭނަމެކެވެ. ޅޮހި ވަށައިގެންވާ ބިޔަ ބޮޑެތި ގާތަކަކީ ޅޮހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އަގުހުރި ނިއުމަތެކެވެ.  ބަލާލަން ރީތި ވެފައި މޫދުގެ ދިރުންތައް އެހާމެ ގިނައެވެ.  ސްކޫލްދައުރުގައި ވެސް ގާލޮހި ކިޔާ އެކި ގޮތްގޮތަށް މަލާމާތް ކުރުން އެހާމެ، ގިނައެވެ.

މި ފޮންޓަށް ނިސްބަތްވަނީ އަޅުގަނޑުގެ  ރަށް ނ.ޅޮހި އަށެވެ. 

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.