އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތާނަ

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ތާނައަކީ އިހުގެ ތާނަ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައި ހަދާފައިވާ ފޮންޓެކެވެ.  މިއީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެކެވެ. މިއީވެސް އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ފޮންޓު ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ފޮންޓެކެވެ.

މި ފޮންޓުތަކަށް ނަންދެވިފައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އިޒިޔަންގެ ނަމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ހެދި ފޮންޓު އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އާއި ގުޅުވާފައެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.