އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އަތުލިޔުން

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން އަތުލިޔުން ފޮންޓަކީ އަތު ލިޔުމާ ވައްތަރުވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެކެވެ.  މިއީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މިއީވެސް އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ފޮންޓު ޢާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ފޮންޓެކެވެ.

މިއީ ފުރަތަމަ ފޮންޓުތައް ނަމަވެސް ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ކޮންމެ ފޮންޓެއްވެސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރާނަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު އިސްލާހުތަކާއިއެކު ފޮންޓުތައް އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ވިސްނާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފޮންޓު ނެރެވުމުންނެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.