އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ބޮޑުއަކުރު

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ބޮޑުއަކުރު މިއީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މިއީވެސް އެމްވީ އިޒިޔަން ފޮންޓު ގުރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ފޮންޓެކެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް