އެމްވީ ތަކުރުފާނު

މި ފޮންޓް މި ގުޅުވަނީ ޤައުމީދުވަހުގެ ބަތަލުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ އިސްކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު އުތީމު ތިންބޭންނަށެވެ. ފޮންޓް މި ނެރެވުނީ ޤައުމީ ދުވަހުއެވެ. ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހަކީ އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢުޡަމް ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވި ދުވަހެވެ.

ފޮންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިޔައް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް