ފޮންޓް އަޅާނީ ކިހިނެތް؟

ފޮންޓް އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށްވެސް މި ސުވާލު އުފެދޭ ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުގައި ވާގޮތަށް ފޮންޓް އެޅޭނެއެވެ.

1.ފޮންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުން

ވެބްސައިޓަށް ވަނުމަށްފަހު ފޮންޓް ސަފްހާ ހުޅުވާ. ފޮންޓް ސަފްހާއަށް ދާނީ ސައިޓްގެ މަތީ މެނޫ އިން ނުވަތަ ދޯނި ކައިރި އޭނަ ބޮުޑު ފިތަށް ފިތާލައިގެން.

2.ފޮންޓް ޑައުންލޯޑު ކުރަން

ބޭނުންވާ ފޮންޓެއްގެ ލިޔުން ހުޅުވުމަށްފަހު ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޓެސްޓްކޮށްފައި ޑައުންލޯޑް ފިތައް އޮބާލާ

3.ޑައުންލޯޑް ކުރި ފޮންޓް ފައިލް ހުޅުވުން

ޑައުންލޯޑު ކުރާ ފައިލް އިންނާނީ ޒިޕްފައިލް އެއް ގޮތައް، މި ފައިލް ހުޅުވަން ވިންރާ ނުވަތަ ޒިޕް ހުޅުވާ ސޮފްޓްވެއާރ އެއް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ނެތްނަމަ އެފަދަ ސޮފްްޓްވެއާރ އެއް އަޅާ، މިގޮތުން 7ޒިޕް އަކީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ ، ހިލޭ ލިބޭ ސްފްޓްވެއާރ އެއް

ސެވަން ޒިޕް ޑައުންލޯޑް ކުރަން

ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައިވާ ޒިޕްފައިލް އަށް ސެލެކްޓްކޮށްފައި މައުސްގެ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ފިތާލާ. ދެން އެކްސްޓަރކްޓް ކުރޭ

ވިންރާ އިން ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތް
7 ޒިޕް އިން ފައިލް ހުޅުވާ ގޮތް

3. އިންސްޓޯލް ކުރުން

އެކްސްޓްރަކްޓް ކުރި ފައިލް ހުޅުވުމަށް ފަހު ދެފަހަރު ފޮންޓް ފައިލައް ފިތާލާ. އަދި އެއައްފަހު ހުޅުވުނު ފައިލްގެ އިންސްޓޯލައް ފިތާލާ

އެކްސްޓަރަކްޓް ކުރެވުނު ފައިލް

ފޮންޓް ފައިލް ފަހަތައް ޓީޓީއެފް ނުވަތަ އޯޓީއެފް ލިޔެވިފައިވާ ފޮންޓް އިންސްޓޯލްކުރާށެވެ.

އިތުރަށް ފޮންޓް ފޯމެޓްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްަ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް