އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރ

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ރެގިއުލާރއަކީ އެ.މް.ވީ އިޒިޔަންގެ ރަސްމީ ފޮންޓެކެވެ.  ފޮންޓެކެވެ. އަކުރުތައް މެދުމިނުގެ މި ފޮންޓަކީ ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ. . މި ފޮންޓްގައި ނަންބަރުތައް ހެދިފައިވާނީ އަކުރުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް