އެ.މް.ވީ ކަރުދާސް

ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން އަކުރުތައް ހެދުމުން ފެންނާނީ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ފޮންޓަކީ ސުރުހީ ލިޔުން، އިވެންޓްތަކުގައި ބޮޑެތިކޮށް ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ފޮންޓެކެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް