އެ.މް.ވީ އެދުރު

މި ފޮންޓަކީ ޢަލީ އެދުރު ތަކުރުފާނުގެ “ޒުހުރުލް ކަމާލާތި ފީ އަޙްކާމިލް އިބާދާތި” މި ފޮތުގެ ލިޔުންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދަމުން އަންނަ ފޮންޓެކެވެ. 

ކުރީގެ ފޮތްތަކުގައި ހުރި ލިޔުންތަކަށް ބަލާ ފޮންޓް ހަދަން ފޮތެއް ހޯދަން ޕޯސްޓު ކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފޮތް ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނެވެ.  މިގޮތުން  އެކަޑަމީ ރައީސް ޑރ އަޝްރަފް އަލީ، އަލީ މަފާޒް ،  ޓިންޓިން އަހްމަދު އަދި ކާނަލް ނަޝީދުގެ ނަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ފޮންޓައް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ ނަޝީދުއާއި ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކައިގެ ތެރޭން، އެބޭފުޅާ ދެއްވި ނަމެކެވެ.
ދިވެހި ގިނަ ފޮންޓްތަކުގައި ނަންބަރުތަކާއި ސިމްބަލުތައް ހުންނަނީ  ފޮންޓާއި ނުގުޅޭ ބޭރު ފޮންޓަކުން ނަގާފައެވެ.  މި ފޮންޓްތަކުގައި ފޮންޓްތަކުގައި އެބައި ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް