އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ނޯމަލް

އެ.މް.ވީ އިޒިޔަން ނޯމަލްއަކީ ނުރަސްމީ ލިޔުންތައް ނުވަތަ އިސްތިހާރު، ކާޑު ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔުމަށް ހަދާފައިވާ ފޮންޓެވެ. މިއީ ފޮންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފެށުމެވެ.

ފޮންޓް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަހެއް ލިޔޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް