ދިވެހި އައު ފޮންޓް އެއް ތަނަކުން

އެންމެ ފަހުގެ ފޮންޓް

 އާންމު ކުރެވިފައިވާ ފޮންޓެއް ބޭނުން ނުކޮށް ވަކި ބަހެއް ލިޔަން ބޭނުންތަ؟

ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް

ޙުސައިން ނިޔާޒް

ދިވެހި ފޮންޓްހެދުމަށް ވިސްނަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިންސާﷲ މިފަހަރު މިވަނީ ފޮންޓް ހަދަން ފެށިފައެވެ.
އެކި ފަހަރު މަތިންސޮފްޓްވެއާ އަޅާފައި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ވާނުވާ ނޭގިގެން ހުއްޓާލެވެއެވެ. ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ގިނަ ފޮންޓްތަކެއް ސައިޓައް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް