ދިވެހި އައު ފޮންޓް އެއް ތަނަކުން

ޕްރޮޖެކްޓަށް ސަޕޯރޓް ދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް

Buy Me a Coffee

މި ވެބްސައިޓް ހެދުމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ތަފާތު ފޮންޓްތައް ދިވެހިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިހާރު ފެންނަ ގިނަ ފޮންޓްތަކަކީ ވަރަށް ކުރީގެ ފޮންޓްތަކެވެ، މަދުންނަމަވެސް އައު ފޮންޓް ފެނުމަކީ އުފާކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަހަރުމެން މިއަދުގެ ޒުވާނުން އިތުރު ފޮންޓްތަކެއް ނެރެން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދީ އަރިސްކުރަން 
ދިވެހިބަހަށާއި ތާނައަކުރަށާއި ދިވެހިބަހުގެ ސަގާފަތަށް ލިބުނު ފާގަތި ކުރިއެރުމެއް، ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެއް

  ފޮންޓެއް ހަދަން ބޭނުން  ބޭނުންތަ؟

ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް

ޙުސައިން ނިޔާޒް

ސްކޫލްދައުރު ނިންމާލެވުނު އިރުވެސް ދިވެހި ލިޔުން ހަޑިވުމުން އެކަމާ ދެރަވެ ލިޔެފަ ހުންނަ ފޮތްތައް މީހުންނަށް ދައްކަން ނުކެރެއެވެ. ޓީޗަރުން ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރާ ފަހަރުތަކުގައިވެސް ލިޔުން ހަޑިވާހަކަ ބުނެއެވެ. އޭރު އެކަމާ ލަދުގަނެއެވެ.  ދެރަވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ އަހަރުތަކެއް ފަހުން މިއަދު ދިވެހި ބަހުން ލިޔުމުގައި ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވުން މިއީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެކެވެ.

ދިވެހި ފޮންޓްހެދުމަށް ވިސްނަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އިންސާﷲ މިފަހަރު މިވަނީ ފޮންޓް ހަދަން ފެށިފައެވެ.
އެކި ފަހަރު މަތިންސޮފްޓްވެއާ އަޅާފައި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ވާނުވާ ނޭގިގެން ހުއްޓާލެވެއެވެ. ކުރިޔައް އޮތްތާނގައި ގިނަ ފޮންޓްތަކެއް ސައިޓައް އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ.

©ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް